Python ile Proxy Checker

İnternet üzerinden bol miktarda ücretsiz proxy bulup bir takım işler yürütürken hangi proxy’nin çalışıp hangisinin çalışmadığına bakmamız çok önemli

Temelde 1 adet bağımlılığı bulunuyor, geri kalanı Python 3 içerisinde yer alan bağımlılıklar

Gerekli olan bağımlılıkları kurmak için ben pip kullandım, siz kullandığınız paket yöneticiyle bu işlemi yapabilirsiniz.

pip install requests[socks]
ShellScript

Nihai kodumuz şu şekilde olmakla beraber, birden çok thread ile çalışmaktadır.

proxychecker.py <input> <output> <number-of-threads>
ShellScript

İşlemcinize göre thread belirleyebilirsiniz.

# Requirements:
#  - pip install requests[socks]

import logging
import re
import sys
import threading
from time import sleep

import requests
import urllib3
from requests import ReadTimeout
from requests.exceptions import (
  ProxyError,
  ConnectTimeout,
  ConnectionError,
  TooManyRedirects,
  Timeout,
)
from urllib3.contrib.socks import SOCKSHTTPSConnectionPool

# Disable TLS warnings
urllib3.disable_warnings()

logging.basicConfig(
  level=logging.DEBUG,
  format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s",
  handlers=[logging.FileHandler("proxy-check.log"), logging.StreamHandler()],
  encoding="utf-8",
)

logger = logging.getLogger(__name__)

# Regex pattern to check if the proxy is valid
REGEX_PATTERN = r"<HTML><HEAD><TITLE>Success</TITLE></HEAD><BODY>Success</BODY></HTML>$"

regex = re.compile(REGEX_PATTERN)
# Timeout in seconds
TIMEOUT = (5, 8)


class Counter:
  """Class that handles the counter and the list of proxies"""

  def __init__(self):
    """Initialize the counter and the list of proxies"""
    self.counter = 0
    self.found = 0
    self.list = self.read_list()

  def add_counter(self) -> None:
    """Add 1 to counter"""
    self.counter = self.counter + 1

  def add_founded_proxies(self) -> None:
    """Add 1 to found"""
    self.found = self.found + 1

  @staticmethod
  def read_list() -> list[str]:
    """Reads the list of proxies from the file"""
    with open(sys.argv[1], "r", encoding="utf-8") as file:
      # Remove empty lines and strip the rest of the lines
      lines = [
        line.rstrip("\n").lstrip().rstrip()
        for line in file
        if not line.startswith("#") and line != "\n"
      ]
      # Remove duplicates
      lines = list(dict.fromkeys(lines))
      # Remove empty lines
      lines = list(filter(None, lines))
      # Remove lines that are not in the correct format
      lines = [
        line
        for line in lines
        if re.match(r"^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}:\d+$", line)
      ]
      # Close the file
      file.close()
    return lines

  @staticmethod
  def write_founded_proxies(line: str) -> None:
    """Writes the valid proxy to the file"""
    with open(sys.argv[2], "a", encoding="utf-8") as file:
      file.write(line + "\n")
    file.close()

  @staticmethod
  def partition(
    divide_list: list[str],
    divider: int,
  ) -> list[list[str]]:
    """Divide the list into n sublists"""
    return [divide_list[i::divider] for i in range(divider)]

  def check_proxy(
    self,
    line_list: list[str],
    content: re.Pattern,
  ):
    for line in line_list:
      try:
        session = requests.Session()
        session.headers["User-Agent"] = (
          "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 "
          "(KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.1901.188"
        )
        session.verify = False
        session.max_redirects = 5
        self.add_counter()
        logger.info(
          f"[* {str(self.found)} WORKING*][{str(self.counter)}/{len(self.list)}] trying {line}..."
        )
        request = session.get(
          "https://captive.apple.com/",
          proxies={
            # HTTP and HTTPS proxies
            "http": f"http://{line}",
            "https": f"https://{line}",
            # SOCKS4 proxies
            "http": f"socks4://{line}",
            "https": f"socks4://{line}",
            # SOCKS5 proxies
            "http": f"socks5://{line}",
            "https": f"socks5://{line}",
          },
          timeout=TIMEOUT,
          allow_redirects=True,
        )
        if content.match(request.text):
          logger.info(
            f"[* {str(self.found)} WORKING*][{str(self.counter)}/{len(self.list)}] "
            f"{line} is a valid proxy! Saving. "
          )
          self.add_founded_proxies()
          self.write_founded_proxies(line)
      except ProxyError:
        logger.error(f"[*] Proxy Error {line}")
      except ConnectTimeout or Timeout:
        logger.error(f"[*] Timeout Error {line}")
      except ConnectionError:
        logger.error(f"[*] Connection Error {line}")
      except ReadTimeout:
        logger.error(f"[*] Read Timeout Error {line}")
      except SOCKSHTTPSConnectionPool:
        logger.error(f"[*] SOCKSHTTPSConnectionPool Error {line}")
      except TooManyRedirects:
        logger.error(f"[*] TooManyRedirects Error {line}")
      except ConnectionRefusedError:
        logger.error(f"[*] ConnectionRefusedError Error {line}")
      except ConnectionResetError:
        logger.error(f"[*] ConnectionResetError Error {line}")


def main() -> None:
  if len(sys.argv) < 4 or sys.argv[1] == sys.argv[2]:
    print("Usage: proxychecker.py <input> <output> <number-of-threads>")
    sys.exit(1)
  number_of_threads = int(sys.argv[3]) or 4
  counter = Counter()
  divided_list = counter.partition(counter.list, number_of_threads)
  logger.info(
    f"[*] {len(counter.list)} proxies divided into {number_of_threads} "
    f"threads and sublists (approx. {len(divided_list[0])} each)"
  )
  logger.info("[*] Starting...")
  logger.info(f"[*] Input file: {sys.argv[1]}" + "\n[*] Output file: " + sys.argv[2])
  input("[*] Press enter to start!" + "\n" + "[*] Press CTRL+C to stop!")

  for number in range(number_of_threads):
    thread = threading.Thread(
      target=counter.check_proxy, args=(divided_list[number], regex)
    )
    thread.daemon = True
    thread.start()

  try:
    if counter.counter < len(counter.list):
      while counter.counter < len(counter.list):
        sleep(1)
      logger.info(
        f"[*] Finished! {counter.found} proxies found and saved to {sys.argv[2]}"
      )
    sys.exit(0)
  except KeyboardInterrupt:
    logger.info("[*] Exiting program please wait...")
    sys.exit(0)


if __name__ == "__main__":
  main()
Python

Kullanmak için ise terminal üzerinden aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz.

proxychecker.py proxy.txt valid.txt 16
ShellScript

Github üzerinden erişmek isteyenler için tıklayın.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın