NGINX Reverse Proxy Üzerinden Grafana’ya Erişim

Grafana kardeşimiz öncelikli olarak NGINX arasında çalışmak için ayarlanmadığı için ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu ayarı yapmak için /etc/grafana/grafana.ini aşağıdaki değişikliği yapın

[server]
http_port = 3000
domain = metrics.mertcangokgoz.com
root_url = 

Ardından NGINX üzerinde yeni bir conf dosyası açıp aşağıdaki eklemeyi yapın ve servisi yeniden başlatın.

server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;

    server_name metrics.mertcangokgoz.com;
    root /usr/share/grafana/;

    # SSL
    ssl_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;
    ssl_certificate_key /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/metrics.mertcangokgoz.com.key;
    ssl_trusted_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;

    # security
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

    # . files
    location ~ /\.(?!well-known) {
        deny all;
    }

    # logging
    access_log /var/log/nginx/metrics.mertcangokgoz.com.access.log;
    error_log /var/log/nginx/metrics.mertcangokgoz.com.error.log warn;

    # reverse proxy
    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000/;
        proxy_set_header Host $host;
    }
    # additional config
    include /etc/nginx/general.conf;
}

# subdomains redirect
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;

    server_name *.metrics.mertcangokgoz.com;

    # SSL
    ssl_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;
    ssl_certificate_key /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/metrics.mertcangokgoz.com.key;
    ssl_trusted_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;

    return 301 https://metrics.mertcangokgoz.com$request_uri;
}

# HTTP redirect
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name .metrics.mertcangokgoz.com;

    location / {
        return 301 https://metrics.mertcangokgoz.com$request_uri;
    }
}

Servisi yeniden başlattığınızda site subdomain üzerinden erişilebilir hale gelmiş olacaktır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın