Network

7 Katmanlı OSI Modeli Nedir?2 min read

Tem 22, 2021 2 min

7 Katmanlı OSI Modeli Nedir?2 min read

Okunur: 2 dakika
No Katmanlar
1Fiziksel
2Data
3Network
4Taşıma
5Oturum
6Sunum
7Uygulama

Yanda yer alan katmanların amacı sistemdeki her katmanın birbirlerinden etkilenmeden kendi içlerinde değişiklik yapılabilmesidir.

1) Fiziksel Katman : Bit Stream(0-1). Fiber, Bakır tel gibi fiziksel aktarım yöntemleri kullanılan katmandır.

2) Data Katmanı : Bu katmanda fiziksel ağ donanımının adresi kullanılır yani MAC. Ethernet varsa ARP(Adress Resoluiton Protocol) örnek verilebilir. ARP ve RARP sorgularıyla MAC veya IP adresi bilinen bir makinanın diğer bilgileri öğrenilebilir.

MAC Adresi, Bir ağdaki cihazın tanımlanmasını sağlayan fiziksel ağ kartının üzerindeki adresi belirtir. Bu adres 6 oktetten oluşur (00:00:00:00:00:00-FF:FF:FF:FF:FF:FF). MAC adresinin ilk 3 okteti cihazı üreten firmayı belirtir, son 3 oktet ise her kart için benzersiz olmak zorundadır.

  • IP –ARP–> MAC
  • MAC –RARP–> IP

ARP tablosunda iletişim kurulmak istenen makinanın MAC adresi yoksa, ICMP requesti (ping), iletişim kurulmak istenen sistemin ip adresine gönderilerek karşılıklı olarak arp tablolarını güncelleyebiliriz.

ARP tablosunu kontrol etmek için terminalde: Linux sistemlerde arp -an, Windows sistemlerde arp -a yazılarak gösterilebilir. ARP tablosundan girdi silmek için her iki sistemde de aynı arp -d komutu kullanılabilir.

MAC adresinin kullanıldığı protokollere aşağıdakiler örnek olarak verilebilir.

  • Ethernet
  • Token ring
  • Wi-fi
  • Bluetooth
  • FDDI
  • SCSI

3) Network Katmanı : TCP/IPv4 veya TCP/IPv6 ile adreslerin oluşturulup makinalara tanımlandığı katman.

IPv4 32bitlik adresleme yapabilir. 2^32 den 4294967296 adres üretilebilir ama bunu daha kolay şekilde okuyabilmek için 32 bit 4’erli gruplar halinde 0-255 arasında ifade edilir.

  • 0.0.0.0 <–> Localhost
  • 255.255.255.255 <–> Broadcast (Yayın Adresi)

4) Taşıma Katmanı : İletişim protokolleri TCP veya UDP kullanılır. TCP outurum kontrolü yaparken, UDP herhangi bir iletişim veya paket bütünlüğü kontrolü yapmaz. UDP bu yüzden TCP‘den daha hızlıdır.

5) Oturum Katmanı : Servislerin birbirleriyle iletişimini sağlayan katman. (SSH/RDP/SMB)

6) Sunum Katmanı : Paketi uygun hale getirir. Çeşitli format değişimleri burada yapılır. (PNG–base64–>ascii, SSL,TLS)

7) Uygulama Katmanı : Firefox, FTP, SMTP, HTTP

osi katmanları topoloji görüntüsü, osi katmanları nelerdir, osi katmanı

OSI katmanı referans olarak alındığı için birebir olarak günümüzde kullanılmaz.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel