October 22, 2016

Ana Sayfa >> Linux >> Debian Üzerine Gogs Kurulum ve Konfigürasyonu

Debian Üzerine Gogs Kurulum ve Konfigürasyonu

Self-hosted olarak kullanılabilecek en güzel uygulamalardan 2.si olan Gogs, gitlab’a göre daha hızlı ve daha az sistem kaynaklarını tüketen bir git uygulaması ikisini kuran bilir biri 4 GB lik bir sistem isterken diğeri hiç bir sorun çıkartmadan 1 GB lik bir sistemde çalışabiliyor. kişisel kullanımlar için oldukça güzel ve arayüzü oldukça başarılı

İşleme başlamadan hemen önce hostname ayarlıyoruz.

echo "venus" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Şimdi IP adresi hostname ile ilişkilendirelim. Bunun için şu adımı uygulayabilirsiniz.

nano /etc/hosts/

içerisine tanımladığımız hostname ye IP adresini tanımlıyoruz. venus hostnameine direk olarak 162.243.73.162 numaralı ip adresini tanımladık ve şu şekilde tamamlandı kayıt edip çıkışımızı yapıyoruz.

127.0.0.1	localhost
127.0.0.1	debian
162.243.73.162	venus

yada

hostnamectl set-hostname venus

tabi bundan sonra ip tanımlaması yapmanız gerekiyor. Kendisi IP tanımlaması yapmaz sadece hostname ayarlaması yapar

Ayarlamamızı yaptıktan sonra şimdi kurulum işlemlerine rahatlıkla geçebiliriz. İlk olarak sistemi güncelliyoruz.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Güncelleme işleminden hemen sonra git uygulamasını sisteme dahil ediyoruz.

sudo apt-get install git

İşlemleri yapacağımız bir kullanıcı ekliyoruz. Gerekli değil ama ekleseniz hiç fena olmaz ben gitclient adında bir kullanıcı oluşturdum

sudo adduser --disabled-login --gecos 'Gogs' gitclient

Kurulumlar için gitclient kullanıcısı ile giriş yapıyoruz ve go kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

sudo su - gitclient
mkdir $HOME/local && cd $_

Şimdi normalde debian depoları içerisindeki golang paketini kurardık ancak Gogs 1.7 sürümü ve üstünü istediği için indirip ekleyeceğiz

wget https://storage.googleapis.com/golang/go1.7.linux-amd64.tar.gz
tar -C /home/gitclient/local -xvzf go1.7.linux-amd64.tar.gz

Şimdi gerekli olan .bashrc düzenlemesini yapıyoruz. el ile düzenleyebileceğiniz gibi aşağıdaki gibi de ekleme yapabilirsiniz.

echo 'export GOROOT=$HOME/local/go' >> $HOME/.bashrc
echo 'export GOPATH=$HOME/go' >> $HOME/.bashrc
echo 'export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin' >> $HOME/.bashrc
source $HOME/.bashrc

Kullandığınız terminalden çıkış yapıp tekrar girdiğinizde işlem tamamlanmış olacak. go version dediğimizde çıktı veriyor ise artık go kullanabiliriz demektir.

go get -u github.com/gogits/gogs

indirme işlemi tamamlandıktan sonra kaynak dosyanın bulunduğu dizine geçiyoruz ve derleme işlemini başlatıyoruz.

cd $GOPATH/src/github.com/gogits/gogs
go build

İşlem tamamlandıktan sonra servisi çalıştırabiliriz.

./gogs web

Direk olarak uygulama localde 3000 portunu dinlemeye başlayacak. Ama ben bunu değiştireceğim.

./gogs web --port=1990

Şimdi sıra geldi veritabanı’nı ayarlamaya bunun için önerilen mysql olsada biz postgreSQL kullanalım ama önce gitclient kullanıcısından çıkış yapalım

exit

Veritabanı için kurulumu gerçekleştirelim

sudo apt-get install postgresql postgresql-client libpq-dev

postgresql konsoluna giriş yapalım

sudo -u postgres psql -d template1

yeni bir kullanıcı oluşturalım ve parolasını belirleyelim.

CREATE USER gogsweb CREATEDB;
\password gogsweb

Veritabanını oluşturalım.

CREATE DATABASE gogs OWNER gogsweb;

psql konsolundan çıkış yapalım

\q

Merak edenler PostgreSQL de kullanabileceği komutları gösteren Komut ve kısayollar makalemize göz atabilirler.

Şimdi sıra geldi NGINX ile gogs uygulamasını proxy işlemi ile genele açmaya bunun için aşağıdakileri uygulamanız yeterli

sudo apt-get install nginx

Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki komutun tamamını kopyalayıp terminale yapıştırın. SSL kullanacağımız için self-signed SSL olması yeterli diye düşünüyorum bunun için daha önceden hazırladığımız NGINX İçin Self-Signed SSL Sertifikası Oluşturma makalemize göz atabilirsiniz.

cat > /etc/nginx/sites-available/default <<EOF
server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;
  
  server_name git.mertcangokgoz.com;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl;
  listen [::]:443 ssl;
  
  server_name git.mertcangokgoz.com;

  ssl_certificate /path/to/git.mertcangokgoz.com.crt;
  ssl_certificate_key /path/to/git.mertcangokgoz.com.key;
  ssl_session_timeout 1d;
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_tickets off;

	ssl_dhparam /path/to/dhparam.pem;

  ssl_protocols TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;

  ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256';

  add_header Strict-Transport-Security max-age=31536000;

  location / {
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_pass http://localhost:1990;
  }
}
EOF

ardından nginx’imizi yeniden başlatıyoruz.

systemctl restart nginx

İşlemimiz tamamlandı artık alan adınızdan kişisel git sisteminize ulaşabilirsiniz. Ama bir sorunumuz var oda sistem yeniden başlatıldığında uygulamaların başlatılamaması onun içinde aşağıdaki gibi bir service düzenleyebilirsiniz.

sudo nano /etc/systemd/system/gogs.service

dosyanın içeriği aşağıdaki gibi olmalı kullanıcı adınızı değiştirdiyseniz ona göre düzenlemeyi unutmayın

[Unit]
Description=Gogs (Go Git Service)
After=syslog.target
After=network.target
After=postgresql.service
After=nginx.service

[Service]
Type=simple
User=gitclient
Group=gitclient
WorkingDirectory=/home/gitclient/go/src/github.com/gogits/gogs
ExecStart=/home/gitclient/go/src/github.com/gogits/gogs/gogs web
Restart=always
Environment=USER=gitclient HOME=/home/gitclient

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Servisi aktif hale getirip başlatıyoruz.

sudo systemctl enable gogs
sudo systemctl start gogs

Bundan sonra ise yukarıdaki ayarlamış olduğumuz veritabanı bilgileri ile kurulumu sonlandırmak

Veritabanı bağlantısı : 127.0.0.1:5432
Veritabanı kullanıcısı : gogsweb
Veritabanı adı: gogs
Veritabanı parola: <belirlediğiniz şifreniz>

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra direk olarak Install butonuna bastığınızda işlemimiz tamamlanmış olacak ve alan adınızdan rahatlıkla giriş yapabileceksiniz.


Bu kadar iş ile uğraşamam bana kolay yöntemini ver diyorsanız oda şu şekilde

wget -qO - https://deb.packager.io/key | sudo apt-key add -
echo "deb https://deb.packager.io/gh/pkgr/gogs jessie pkgr" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gogs.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install gogs

Kullanılacak olan paketleri ekleyip güncelleme işlemini yapıyoruz ardından gogs paketini direk olarak sisteme ekliyoruz.

APP_NAME="gogs"
MYSQL_PASSWORD="<kullanılacak olan şifre>"
HOSTNAME="git.mertcangokgoz.com"

# setup mysql server and database
debconf-set-selections <<CONFIG
mysql-server-5.5 mysql-server/root_password password ${MYSQL_PASSWORD}
mysql-server-5.5 mysql-server/root_password_again password ${MYSQL_PASSWORD}
CONFIG
apt-get install -y --force-yes mysql-server
mysql -uroot -p${MYSQL_PASSWORD} -e "create database if not exists ${APP_NAME};"

# setup nginx configuration
apt-get install -y nginx
cat > /etc/nginx/sites-available/default <<EOF
server {
 listen     80;
 server_name   ${HOSTNAME};
 location / {
  proxy_pass   http://localhost:3000;
 }
}
EOF
sudo service nginx restart

Buda kolay kurulum yöntemi bu kurulumun kötü yanı SSL olmaması ve MySQL ile kullanılıyor olması isterseniz bu yöntemi de kullanabilirsiniz.

öptüm bye <3


Mertcan GÖKGÖZ Hakkında

Mertcan GÖKGÖZ Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunu, Linux Hacısı, Ağ Yöneticisi, Araştırmacı, Yazılımcı, Güzel İnsan


Bir şeyler bu yazıda doğru ya da eksik değil mi? Düzenleyin ve pull request OluşturunYorumlar