Prometheus Node Exporter Kullanarak Linux Sunucuların İzlenmesi

Monitoring İşlemleri için Prometheus kullanan ve linux sunucularını basit bir şekilde izlemek isteyenler için betik aşağıdaki gibidir.

set -e

echo "Download Node Exporter and Create User"
cd /tmp
curl -LO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.3.1/node_exporter-1.3.1.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf node_exporter-1.3.1.linux-amd64.tar.gz
sudo mv node_exporter-1.3.1.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/
sudo useradd -rs /bin/false node_exporter
echo "Download Node Exporter and Create User Finish"

echo "
[Unit]
Description=Node Exporter
After=network.target

[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
WantedBy=multi-user.target
" > /etc/systemd/system/node_exporter.service

systemctl daemon-reload
systemctl start node_exporter
systemctl enable node_exporter

echo "Node Exporter Status"
systemctl status node_exporter
echo "Finish..."

Yeni sürümler için güncellenmiştir, sorunsuz çalışmaktadır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın