NGINX’de XenForo Yapılandırma

Özellikle forum sahibi bir kaç arkadaşımız geçtiğimiz günlerde bana ulaşarak abi NGINX’de XenForo nasıl yapılandırabiliriz diye sordu kendilerine anlattım. URL rotalarında sorun yaşayan herkesin derdine derman olacak şekilde gerekli olan yapılandırma dosyasını aşağıya bırakıyorum.

 • XenForo 1 ve 2 sürümü ile uyumludur.
 • SEO uyumlu rotalar için oluşturulmuştur.
 • libraries ve internal_data gibi belli başlı yerlere dışarıdan erişim kapatılmıştır.
server {
  listen         443 ssl http2;
  listen         [::]:443 ssl http2;
  server_name       forum.mertcangokgoz.com;
  set           $base /var/www/forum.mertcangokgoz.com;
  root          $base/public;

  # SSL
  ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/forum.mertcangokgoz.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key   /etc/letsencrypt/live/forum.mertcangokgoz.com/privkey.pem;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/forum.mertcangokgoz.com/chain.pem;

  # security
  add_header X-Frame-Options      "SAMEORIGIN" always;
  add_header X-XSS-Protection     "1; mode=block" always;
  add_header X-Content-Type-Options  "nosniff" always;
  add_header Referrer-Policy      "no-referrer-when-downgrade" always;
  add_header Content-Security-Policy  "default-src 'self' http: https: data: blob: 'unsafe-inline'" always;
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

  # . files
  location ~ /\.(?!well-known) {
    deny all;
  }

  # security.txt
  location /security.txt {
    return 301 /.well-known/security.txt;
  }

  location = /.well-known/security.txt {
    alias ~/security.txt;
  }

  # logging
  access_log       /var/log/nginx/forum.mertcangokgoz.com.access.log;
  error_log        /var/log/nginx/forum.mertcangokgoz.com.error.log warn;

  # index.php
  index          index.php;

  location / {
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;
  }

  location ~ ^/(internal_data|library|src|install)/(.*)$ {
    internal;
  }

  location /install/data/ {
    internal;
  }

  location /install/templates/ {
    internal;
  }
 
  # handle .php
  location ~ \.php$ {
    # 404
    try_files           $fastcgi_script_name =404;

    # default fastcgi_params
    include            fastcgi_params;

    # fastcgi settings
    fastcgi_pass         unix:/var/run/php/php-fpm.sock;
    fastcgi_index         index.php;
    fastcgi_buffers        8 16k;
    fastcgi_buffer_size      32k;

    # fastcgi params
    fastcgi_param DOCUMENT_ROOT  $realpath_root;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "open_basedir=$base/:/usr/lib/php/:/tmp/";
  }
}

# subdomains redirect
server {
  listen         443 ssl http2;
  listen         [::]:443 ssl http2;
  server_name       *.forum.mertcangokgoz.com;

  # SSL
  ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/forum.mertcangokgoz.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key   /etc/letsencrypt/live/forum.mertcangokgoz.com/privkey.pem;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/forum.mertcangokgoz.com/chain.pem;
  return         301 https://forum.mertcangokgoz.com$request_uri;
}

# HTTP redirect
server {
  listen   80;
  listen   [::]:80;
  server_name .forum.mertcangokgoz.com;

  location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
    root /var/www/_letsencrypt;
  }

  location / {
    return 301 https://forum.mertcangokgoz.com$request_uri;
  }
}

Yapılandırmayı kendinize göre değiştirmeyi ihmal etmeyiniz. Bu yapılandırmayı kullanabilmek için minimum NGINX 1.14.0 sürümü yüklü olmalıdır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın