Mertcan GÖKGÖZ
Takip Et
Horus Teknoloji, Sistem Uzmanı & DevOps & Python
· 2 dak. Okunur

Centos 7 Üzerine Varnish Kurulumu

Centoz 7 Üzerine varnish kurmak istediyseniz doğru yere geldiniz daha önceden farklı sistemler üzerine kurulumları göstermiştik bugün ise son sürüm centos üzerine kurulumu yapacağız.Ayrıca kurulum yapılan sistemde kurulu olan uygulamalar sırasıyla

 • Nginx
 • MariaDB Sürüm 10
 • PHP-FPM

Bu sistem içerisine Varnish dahil edeceğiz ve yapılan isteklerin daha hızlı bir şekilde yanıtlanmasını sağlayacağız daha hızlı açılan sayfalarınız olacak buna karşında daha az CPU kullanan siteleriniz olacak.Bilmenizde fayda var SSL olan sitelerinizde Varnish çalışmaz https desteği bu sürümlerde yoktur.Biraz uğraşırsanız ssl tunelleme ile yapılabilmekte ancak pek uğraşacağınızı sanmıyorum ben bile üşendim.(Çalıştığını söyleyenler var ama inanmadım pek)

Centos 7 deposunu ekleyelim bunun için epel kullanıcaz.

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum update
yum install varnish

Kurulum tamamlandıktan sonra Nginx ayarlarına geldi sıra trafiğin gidişatını 80 üzerinden 8080 yönlendiriyoruz.Böylelikle cache işleminin ilk ayağı başlamış olacak

user www-data;
worker_processes auto;

error_log /var/log/nginx/error.log;

pid /run/nginx.pid;

events {
  worker_connections 1024;
}


http {
  include /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
           '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  access_log /var/log/nginx/access.log main;

  sendfile on;

  keepalive_timeout 60;

  include /etc/nginx/global/*.conf;

  index index.html index.htm;

  server {
    listen 127.0.0.1:8080;
    root /var/www/sitead.com/;
    location / {
    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
    }

  location ~ \.php$ {
   root /usr/share/nginx/html;
   fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
   fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
   fastcgi_index index.php;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
   include fastcgi_params;
}
  }

Geldik ikinci değişikliğe bunu /etc/php-fpm.d/www.conf yolundaki dosya ile yapacağız

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
user = www-data
group = www-data

Varnish'in tamamen aktif olmasını sağlamak istiyoruz bunun içinde  /etc/varnish/default.vcl dosyasına aşağıdaki gibi ekleme yapalım varsa da değiştirelim.Genelde port burada 80 yazar bunu 8080 olarak değiştirelim.

backend default {
  .host = "127.0.0.1";
  .port = "8080";
}

Varnish'deki son ayarımız ise şu dosyada yapacağız /etc/varnish/varnish.params aşağıda verdiklerimi ekleyin varsada değiştirmeyi unutmayın

VARNISH_LISTEN_ADDRESS=sitenizin ip adresi
VARNISH_LISTEN_PORT=80

işlemimiz tamamdır şimdi otomatik olarak sistem başlatıldığında başlaması için eklemeyi yapalım

systemctl enable varnish.service

Yaptıklarımızın geçerli olabilmesi içinde son olarak sistemleri yeniden başlatalım.

systemctl restart php-fpm
systemctl restart nginx
systemctl restart varnish

Bu şekilde yaptığımız ayarlamalar neticesinde Varnish artık sistemimizde aktif bunu anlamak için ise sitenin headerine bakabilirsiniz.Direk olarak orada X-Varnish yazacaktır...